орми та види податкового контролю.

Податковий контроль за економічним змістом є явищем досить багатогранним та різноплановим. Тому виникає необхідність його класифікації з виділенням організаційних методичних характеристик.

У найзагальнішому плані податковий контроль поділяється на зовнішній і внутрішній контроль. Зовнішній - здійснюють контролюючі органи, визначені законодавством. Це - податкові, митні органи та органи державних цільових фондів. Внутрішній контроль здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності, тобто юридичні та фізичні особи - платники податків.

Залежно від ступеня охоплення об'єктів податковим конт­ролем можна відокремити комплексний, тематичний, повний, частковий, суцільний та вибірковий контроль.

Комплексний контроль - це контроль, що охоплює всю ді­яльність суб'єкта.

Тематичний податковий контроль охоплює окремі сторони діяльності суб'єкта.

Повний податковий орми та види податкового контролю. контроль - це контроль, який всебічно вивчає фінансову діяльність об'єкта з максимально можливим застосуванням різних методів контролю.

Частковий контроль проводиться з певного переліку питань про фінансову діяльність суб'єкта оподаткування.

Суцільний контроль передбачає вивчення усіх первинних документів і записів у формах аналітичного й синтетичного обліку. Вибірковий контроль передбачає перевірку або всіх документів певного періоду звітного року, або частини доку­ментів за увесь звітний період.

За джерелами інформації податковий контроль можна поді­лити на документальний і фактичний. Зрозуміло, що докумен­тальний контроль ґрунтується на вивченні даних фінансової до­кументації, а фактичний - на даних фактичної перевірки у натуральних показниках орми та види податкового контролю..

Наступним видом податкового контролю у загальній схемі є контроль за цільовою спрямованістю контрольних дій. Тут виді­ляються: стратегічний податковий контроль - він спрямовуєть­ся на вирішення питань стратегії розвитку підприємства чи організації, і так пічний - з питань поточної фінансової діяльності

За місцем здійснення податкового контролю його поділяють на контроль на місцях, коли суб'єкт виконує контрольні дії без­посередньо на підконтрольному об'єкті, та дистанційний, коли об'єкт контролюється на відстані за допомогою інформації, яка передається через засоби зв'язку.

Суттєвою ознакою класифікації податкового контролю є форма його здійснення, за якою виділяють: попередній конт­роль, поточний і наступний.

Попередній контроль орми та види податкового контролю. здійснюється до формування платни­ком податків об'єктів оподаткування (реєстрація платників податків та відповідної інформації щодо їх діяльності).

Поточний (оперативний) контроль здійснюється в ході формування об'єктів оподаткування. Він покликаний поперед­жати помилкові або незаконні дії за операціями, які вже про­вадяться платниками податків і впливають на формування об'єктів оподаткування.

Наступний контроль починається після формування плат­ником податків об'єктів оподаткування і здійснення розра­хунків податків у відповідних податкових деклараціях (розра­хунках) та інших документах, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків. Для здійснення наступного контролю вико­ристовують інформацію, зафіксовану у відповідних облікових, податкових і звітних документах, та дані про орми та види податкового контролю. фактичний стан майна і зобов'язання платника податків на дату складання по­даткових декларацій і проведення перевірки.Попередній, поточний (оперативний) та наступний конт­роль тісно пов'язані й часто взаємодоповнюються. Поточний контроль оперативно доповнює попередній, наступний - попе­редній і поточний, що значною мірою сприяє поліпшенню всієї системи податкового контролю.

Проте такий розподіл є дуже умовним, тому що ті самі кон­трольні заходи можуть бути одночасно попередніми, поточни­ми і наступними щодо різних, пов'язаних з виконанням по­даткових зобов'язань дій.

Наприклад, камеральна перевірка розрахунку податку на прибуток за перший квартал: стосовно моменту обчислення податку за перший орми та види податкового контролю. квартал - це наступний контроль; стосов­но моменту сплати податку - попередній контроль; стосовно процесу виконання зобов'язань по сплаті податку за весь по­датковий період (рік) - поточний контроль. Основними процедурами податкового контролю є:

♦ реєстрація й облік платників податків;

♦ облік податків та інших обов'язкових платежів;

♦ масово-роз'яснювальна робота і консультації платників;

♦ проведення податкових перевірок (камеральних і виїз­них), в тому числі спільні перевірки, що здійснюються де­кількома державними контролюючими органами;

♦ аналіз фінансової звітності платників податків та інфор­мації, отриманої з інших джерел;

♦ одержання пояснень від платників податків та інших осіб;

♦ огляд приміщень і територій, які використовуються для
одержання доходу (прибутку);

♦ обмін інформацією з орми та види податкового контролю. іншими державними органами, її аналіз, а також координація дій з такими органами в об­ласті контролю.

Як бачимо з наведеного переліку, весь набір контрольних дій орієнтовано на забезпечення повного збирання податків і зборів, оскільки виконання кожним платником своїх податкових зобо­в'язань - необхідна і достатня умова виконання державного бюджету (у випадку реальної обґрунтованості останнього).

Усі перераховані вище контрольні дії активно застосовують­ся на практиці, однак ефективність їхнього використання ще не досягла оптимального рівня. Вимагають удосконалювання як організація і методи контролю, так і законодавча база.

В цілому, ефективність податкового контролю багато в чому залежить від методичної орми та види податкового контролю. якості податкових законів. Чим склад­ніше, заплутаніше, суперечливіше буде податкове законодав­ство, тим важче здійснювати податковий контроль. У цьому плані прийняття законів прямої дії повинне сприяти підвищен­ню ефективності податкового контролю.


documentacwevkr.html
documentacwfcuz.html
documentacwfkfh.html
documentacwfrpp.html
documentacwfyzx.html
Документ орми та види податкового контролю.