ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Форма № Н-9.02

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Матеріалознавства і обробки металів

( назва факультету )

Покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

(повна назва кафедри)

Пояснювальна записка

ДО випускної роботи бакалавра

(назва атестаційної роботи)

Бакалавр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: Дослідження ефективності застосування сучасних знежирюючих
засобів на водній основі
Виконав: студент(ка) IV курсу, групи МЕ 10- 09

Напряму підготовки/спеціальності 6.050401 - металургія
(шифр і назва напряму підготовки / спеціальності)

Мудрова Ю.С. / /

(прізвище та ініціали) (підпис)

Керівник Пінчук С.Й. / /

(прізвище та ініціали) (підпис)

Н. контр. Внуков О.О. / /

(прізвище та ініціали) (підпис)

Консультанти Аналітична частина Пінчук С.Й. / /
Основна частина Пінчук С.Й. / /
Охорона праці Кравцов С ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.В. / /
/ /
/ /
/ /
/ /

рік

м. Дніпропетровськ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-9.01


Національна металургійна академія України

Факультет Матеріалознавства і обробки металів
Кафедра Покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки/спеціальність 6.050401 - металургія

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри
проф. Пінчук С.Й.
“ ” березня року

З А В Д А Н Н Я

На випускну роботу бакалавра

назва атестаційної роботи)

студенту Мудровій Юлії Станіславівні

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи Дослідження ефективності застосування сучасних знежирюючих
засобів на водній основі
керівник роботи Пінчук Софія Йосипівна, д.т.н., проф.

( прізвище, ім’я, по батькові ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, науковий ступінь, вчене звання)

Затверджені наказом вищого навчального закладу від “ 26 ” березня 2013 року 284-2-к
2. Строк подання студентом роботи 5 червня 2013
3. Вихідні дані до роботи Технічна та нормативна література за темоювипускної
роботи. Матеріали, що зібрані під час проходження переддипломної практики.
Матеріали НДРС.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
1. Аналітична частина
2. Основна частина
3. Охорона праці.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
Ілюстрації отриманих результатів у вигляді таблиць та графіків. Всього 3 аркуші.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада Консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
1 Пінчук С.Й, професор
2 Пінчук С.Й, професор
3 Кравцов С.В., асистент
7. Дата видачі ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ завдання 15 квітня 2013 рокуКАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів атестаційної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
1. Аналітична частина 2013.05.13
2. Основна частина 2013.06.03
3. Охорона праці 2013.05.13
4. Оформлення пояснювальної записки 2013.06.04
5. Оформлення демонстраційного матеріалу 2013.06.05
6. Подання випускної роботи до кафедри 2013.06.05
7. Захист випускної роботи в ДЕК 2013.06.10
Студент Мудрова Ю.С.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи Пінчук С.Й.

( підпис ) (прізвище та ініціали)


ВІДОМІСТЬ випускної роботи бакалавра

(назва атестаційної роботи)

№ рядка Фор мат Позначення Назва Кіл. листів № екз. Прим.
Документація загальна
Заново розроблена
А4 МіОМ. 6.050401. ВРБ. 01. ТБ Основні техніко-
економічні показники
діяльності ділянки 1
А4 МіОМ. 6.050401. ВРБ. 02. ГР Pest- аналіз підприємства 1
А4 МіОМ. 6.050401. ВРБ. 03. СК swot – аналіз ринкового
стану ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ«ДМЗ ім.
Петровського» 1
А4 МіОМ 6.050401. ВРБ. ПЗ Пояснювальна записка 101
МіОМ 6.050401. ВРБ
Зм. Лис. № документу Підпис Дата
Розроб. Мудрова Ю.С. Відомість випускної роботи бакалавра Літера Лист Листів
Керівник Пінчук С. Й. В 1 1
Консульт. Пінчук С. Й. МОН України НМетАУ Каф. ПМ і ЗМ Група МЕ10 - 09
Н.контр. Внуков О.О.
Затв. Пінчук С.Й.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.03

Національна металургійна академія України

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


documentacwggkf.html
documentacwgnun.html
documentacwgvev.html
documentacwhcpd.html
documentacwhjzl.html
Документ ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ